پایه هشتمتکالیف تهیه شده توسط دبیران سینا از بانک سوال منتا

منتا چیست  ؟ 

 مجموعه سوالاتی مشتمل بر سوالات تشریحی و تستی می باشد که توسط دبیران سینا از بانک سوالات منتا تهیه شده که دانش آموزان می بایست در برگه پاسخ داده و براساس پاسخنامه که چند روز بعد از ارائه سوال در سایت قرار  می گیرد تصحیح و به خودشان نمره دهند

 

  • پاسخنامه ی که دانش آموزان نوشته اند و نمره داده اند  تحویل گرفته می شود